De mensen van Multifix krijgen veel vragen over reshoring (of backshoring) en nearshoring, in onderstaand artikel proberen we ze te beantwoorden. Overige vragen kunnen natuurlijk ook beantwoord worden, klik hier als je contact met onze experts wilt. Voor Multifix maakt het namelijk niet uit op welke ‘shore’ wordt geproduceerd, wij kunnen productie overal onderbrengen bij onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers.

Voordat we inzoomen op reshoring en nearshoring leggen we eerst wat uit over de achtergronden: outsourcing en offshoring. In onderstaand artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

assemblage_uitbesteden

Waarom outsourcing?

De globalisering, ondersteund door snelle technologische innovaties, veranderde de basis van de concurrentie in de afgelopen jaren. In de huidige economie leidt de druk op bedrijven om de efficiëntie en het concurrentievermogen te verbeteren dan ook tot de vraag of er bepaalde activiteiten van het bedrijf kunnen en moeten worden uitbesteed om dit doel te bereiken.

Experts pleiten voor een specialisatie in kerncompetenties en het uitbesteden van andere activiteiten om de concurrentiekracht te vergroten, zodat het bedrijf zich door het uitbesteden van delen van de productie aan externe partijen, de zogenaamde outsourcing, volledig kan richten op hun competitieve kerncompetenties.

Het doel is om voortdurend te investeren in de kerncompetenties van bedrijven, om de bronnen van concurrentievoordeel vast te stellen of te behouden. Daarom is de kwestie van outsourcing nog steeds actueel en van groot belang om te kunnen concurreren op de markt. Vooral gevestigde en geïntegreerde ondernemingen zijn bepalend voor dat argument, omdat zij erin slagen om niet-kernactiviteiten uit te besteden om hun winstgevendheid te verbeteren.

Met andere woorden, outsourcing is zo belangrijk omdat niet alleen kostenreducties zullen worden gerealiseerd, maar een organisatie ook in staat wordt gesteld een reeks mogelijkheden te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen en inzicht te krijgen in waar het gepast is om efficiëntieverbeteringen na te streven.

In het verleden was de belangrijkste reden voor outsourcing het besparen van kosten, slechts enkele managers besteedden aandacht aan de werkelijke impact op de bedrijfswaarde. Tegenwoordig is uitbesteding één van de belangrijkste strategische kwesties in onze huidige bedrijfsomgeving, omdat het bedrijf bij uitbesteding gebruik kan maken van verschillende leveranciersvoordelen. Met andere woorden, outsourcing is een aantrekkelijke en krachtige strategie om de kosten te verlagen en tegelijkertijd de prestaties te verbeteren.

Vaak trekken de geïntegreerde bedrijven meer gespecialiseerde en opgeleide mensen aan vanwege de focus op kerncompetenties. Als gevolg hiervan verschuiven de uitbestede activiteiten van perifere activiteiten, zoals schoonmaak of beveiliging, naar iets meer kritische bedrijfsactiviteiten.

Een andere factor waarom uitbesteding niet kan worden uitgesloten als een kans in de strategische planning van managers is dat de organisaties niet in staat zijn om al hun activiteiten te updaten naar de huidige technologieën en innovaties. Dat komt door de snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie en de toename van het aantal veeleisende klanten.

Offshoring, reshoring en nearshoring: wat is het?

De Engelse term offshoring – in het Nederlands ‘delokalisatie’ beschrijft een vorm van verplaatsing van bedrijfsfuncties en -processen naar het buitenland. De aanleiding voor een offshoringbeslissing is meestal de gunstigere voorwaarden in het buitenland, met name op het gebied van arbeidskosten of belastingen.

De term offshoring kan anders worden gedefinieerd dan de termen outsourcing, nearshoring, onshoring en reshoring. Deze termen worden hieronder toegelicht.

Offshoring of Outsourcing?

Offshoring verwijst naar de geografische verplaatsing van bedrijfsfuncties, terwijl outsourcing verwijst naar de organisatorische verplaatsing. De verplaatsing van bedrijfsfuncties naar het buitenland kan plaatsvinden binnen een bedrijf (zogenaamde interne of ‘captive’ offshoring) of middels uitbesteding aan een zelfstandig bedrijf in het buitenland (zogenaamde ‘offshore outsourcing’). Naast deze twee pure offshorevormen is er een scala aan tussenvormen, zoals joint ventures met binnenlandse partners in het buitenland.

Farshoring of nearshoring?

De term ‘offshore outsourcing’ betreft vaak alleen verplaatsingen naar verre landen (‘farshoring’, vanuit Europees perspectief voornamelijk landen in Amerika of Azië). Nearshoring, het verplaatsen van taken en functies naar nabijgelegen landen, moet hiervan worden onderscheiden. Nearshoring wordt in Europa vaak beschouwd als een ‘verstandig’ alternatief voor farshoring. Vanuit Nederlands oogpunt zijn de landen van de oostelijke uitbreiding van de EU hiervoor bijzonder geschikt. Kleine culturele verschillen, geografische nabijheid en minimale tijdsverschillen zijn slechts enkele van de voordelen van deze landen.

Net als offshoring is nearshoring vooral bedoeld om de personeelskosten te verlagen. Het monetaire voordeel van loonverschillen is minder groot dan bij farshoring. De grotere culturele en geografische nabijheid met bijna dezelfde tijdzone maakt de samenwerking echter aanzienlijk gemakkelijker.

Offshoring of onshoring?

Onshoring verwijst naar het uitbesteden van productie of diensten binnen het land van herkomst van de klant, vaak als tegenreactie op een mislukt offshoring-project. Bij onshoring worden wel vaak buitenlandse kenniswerkers ingezet, al dan niet op afstand.

Offshoring of reshoring?

Reshoring is het proces van het terugsturen van de productie en fabricage van goederen naar het oorspronkelijke land van het bedrijf. Reshoring wordt ook wel onshoring, inshoring of backshoring genoemd. Het is het tegenovergestelde van offshoring.

Reshoring heeft echter niet altijd positieve resultaten voor de betrokken bedrijven. Als de inspanning slecht wordt beheerd, of als de omstandigheden niet bevorderlijk zijn voor een soepele overgang, kunnen reshoring-inspanningen mislukken. Vaak onderschat een bedrijf de kosten en de bijbehorende logistieke planning.

Hoewel reshoring een manier is om de binnenlandse economie te stimuleren, is het belangrijk voor bedrijven om te onthouden dat sommige producten het best offshore-producten zijn, met name die welke in andere landen worden gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld voedingsmiddelen die lokaal in China worden gekweekt het beste daar worden vervaardigd, zodat ze dicht bij de bron blijven.

Motieven voor offshoring en reshoring

De motieven voor ‘offshore outsourcing’ kunnen grofweg worden onderverdeeld in bedrijfsmanagement, politiek-juridische motieven, technisch-logistieke motieven en fiscale motieven. In detail kan hier bijvoorbeeld het volgende worden overwogen:

Economische motieven:

 • Ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten
 • Ontwikkeling van nieuwe inkoopmarkten
 • Ontwikkeling van lokale knowhow
 • Beperkte binnenlandse groeimogelijkheden
 • Lagere arbeidskosten

Politiek-juridische motieven:

 • Handelsbelemmeringen in het buitenland
 • Lokale inhoudelijke clausules
 • Hogere exportkosten
 • Lagere milieunormen
 • Beperktere rechten van werknemers
 • Lagere normen voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • Kortere/gemakkelijkere goedkeuringsprocedures
 • Infrastructuurondersteuning

Technisch-logistieke motieven:

 • Kortere distributiekanalen
 • Kortere aanbestedingskanalen
 • Lagere transportkosten
 • Moeilijker vervoer

Fiscale motieven:

 • Lagere effectieve ondernemingsgraad
 • Minder uitgebreide belastinggrondslag
 • Subsidies
 • Bijzondere waardevermindering
 • Speciale economische zones
 • Belastingverlichting voor buitenlandse bedrijven / industrieën/ juridische vormen

Tegelijkertijd brengt offshoring ook nieuwe kosten en risico’s met zich mee: meer administratie en communicatie, interculturele misverstanden, infrastructurele tekorten en vele andere factoren kunnen -afhankelijk van het type bedrijfsfunctie dat wordt verplaatst- de voordelen van offshoring verminderen of zelfs overcompenseren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de controle van het leveranciersbedrijf.

De risico’s van offshoring versterken de behoefte aan reshoring. Het belangrijkste argument voor reshoring zijn de stijgende loonkosten in de lageloonlanden, maar ook politieke spanningen tussen bijvoorbeeld China en de VS. De laatste tijd speelt duurzaamheid ook nog een rol.

Bovendien spelen doorlooptijden en kwaliteitsrisico’s een steeds grotere rol in de beslissingen van inkopers. Veel overheden gaven bedrijven ook subsidies voor reshoring of voerden speciale importbelastingen in, waardoor producten uit China en India duurder werden.

Sectoren en doellanden

Naast multinationals en grote ondernemingen houden ook middelgrote bedrijven zich steeds meer bezig met offshoring. De omvang van de uitbestede activiteiten varieert van afzonderlijke subfuncties tot complete afdelingen en operationele locaties. De locaties bevinden zich vaak in opkomende markten met een relatief laag loonniveau, ook wel lage-lonenlanden genoemd. Nederlandse bedrijven besteden vooral uit naar Oost-Europa en Azië; uitbesteding aan andere EU-landen is echter niet te verwaarlozen.

Op het gebied van softwareontwikkeling zijn de transportkosten extreem laag en kunnen de resultaten in zeer korte tijd via het internet worden verstuurd. Op dit gebied worden de activiteiten van programmering en onderhoud, maar ook van programma- en systeemontwerp vaak naar het buitenland verschoven.

In vergelijking met de VS en Groot-Brittannië is de offshoring vanuit Nederland tot nu toe relatief zwak geweest, niet in de laatste plaats vanwege taal- en cultuurbarrières. Aangezien Engels bijvoorbeeld een van de officiële talen in India is, zijn er hier voordelen voor het verwerven van orders uit Anglo-Amerikaanse landen.

Reshoring gebeurt met name door industrie en ICT, omdat in deze sectoren destijds veel offshoring plaatsvond vanwege de relatief hoge looncomponent in de kosten. In de loop der jaren zijn de populairste offshorelanden ook veranderd, omdat de kosten en levensstandaard in China hoger worden. Het gat is nu al wat kleiner.

Offshoring van productie

Met de offshoring van productie wordt het verplaatsen van de productie of assemblage van goederen naar een ander land bedoeld. Bedrijven doen dit meestal omdat de arbeidskosten in het andere land laag zijn. Offshore productie kan ook plaatsvinden omdat de grondstoffen in het andere land goedkoop zijn. Bedrijven kunnen ook ondersteunende processen, zoals de boekhouding, naar het buitenland verplaatsen.

Offshore productie houdt in dat het productieproces naar het buitenland wordt verplaatst. Een Amerikaanse autofabrikant kan bijvoorbeeld de productie of assemblage van voertuigen naar Mexico verplaatsen. De term offshoring slaat niet op het openen van een fabriek in het buitenland voor die lokale markt. Het betekent bijvoorbeeld niet dat er een BMW-fabriek in de VS moet komen als het doel is om aan Amerikanen te verkopen. Offshore productie betekent met name het verplaatsen van de productie naar het buitenland en vervolgens de verkoop van de goederen in het thuisland van het bedrijf.

De Ford Motor Company heeft fabrieken in Mexico. Zij exporteert een groot deel van haar Mexicaanse productie naar de Verenigde Staten. Met andere woorden, Amerikaanse consumenten kopen veel Mexicaanse Ford-auto’s. Dit is een voorbeeld van offshore productie. De arbeidskosten in Mexico zijn een fractie van die in de Verenigde Staten. Door te verhuizen naar het zuiden van de grens kunnen Amerikaanse bedrijven dus veel geld besparen. Lagere productiekosten helpen een bedrijf concurrerender te worden.

Veel hi-tech bedrijven zijn terughoudend in het produceren van hun state-of-the-art producten in China, vanwege de slechte handhaving van de Chinese wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Met andere woorden, er is een groot risico op namaakproducten.

Offshoring, reshoring en nearshoring door Multifix

In onze eigen faciliteit in Shanghai, maar ook bij een aantal streng geselecteerde toeleveranciers in China, vervaardigen we op grote schaal producten die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Deze toeleveranciers worden door onze eigen organisatie geauditeerd om zodoende het kwaliteitssysteem vast te stellen en te borgen. Het spectrum van deze producten is uiterst divers en bestaat o.a. uit draai- freesdelen, plaatwerk en/of constructiedelen, extrusies en (spuit)gietproducten uit metaal of kunststof en samengestelde producten.

In de aanloop- en samplefase van een project worden alle vooraf gestelde eisen en specificaties rechtstreeks door een projectmanager met de leverancier(s) besproken. Door middel van dagelijkse video-conferencing tussen onze projectteams in Nederland en China en persoonlijke bezoeken aan onze leveranciers zorgen we ervoor dat de communicatie kort en direct wordt gehouden. Pas na vrijgave van samples door de klant wordt productie opgestart. Na levering van goederen bij onze Chinese vestiging worden deze door onze eigen kwaliteitsafdeling op maatvoering en functionaliteit gecontroleerd.

In ons geoutilleerde meetkamer/laboratorium kunnen we o.a. de volgende testen uitvoeren: zout-sproei test, sterkte-test, chemische analyse en vanzelfsprekend maat-technische en functionele controle.

Al deze metingen en testen worden duidelijk en overzichtelijk in SIF-documenten (Sample Inspection Form) gerapporteerd die ten alle tijden vrij opvraagbaar zijn. In onze vestiging in Bergeijk wordt een allerlaatste kwaliteitscheck uitgevoerd alvorens de goederen worden uitgeleverd aan onze klanten.

Multifix is ook de brug tussen offshoring en reshoring. Als we klanten helpen met reshoring kunnen we hun ‘time-to-market’ korter maken. We dichten het supply-gat met voorraden en hoge kwaliteitsnormen. Producten die nog steeds goed en goedkoop in een lageloonland gemaakt kunnen worden, blijven daar vaak.

Als wij het ‘supply chain’ van een klant overnemen, besteden we delen uit in China en delen in Oost-Europa. We hebben de flexibiliteit om wereldwijd productie onder te brengen, waardoor we bij problemen snel kunnen schakelen, en de noodzaak van reshoring eigenlijk teniet kunnen doen. Het gaat de klant om een gezonde nachtrust, en die kunnen wij met onze ervaring goed bieden.

Klik hier voor meer informatie over onze mogelijkheden met betrekking tot offshoring, reshoring en nearshoring.